Grondvoorwaarden vergunning

Wapenhandel Nikabi

Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens.


De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer


Nico Boeckx

0475/43.44.74


Testeltsesteenweg 66C

BE 3271 AVERBODE

tel/fax +32 (0)13/77 84 76

e-mail : info@wapenhandelnikabi.be

website : www.wapenhandelnikabi.be

BTW : BE0890 229 772

REK : KBC BE90 7360 0942 5232

Erkenning wapenhandel 2/21/14/024 klasse FD en 2/21/15/0026

De voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen om een wapenvergunning toegekend te krijgen zijn de volgende :

- Meerderjarig zijn.

- Niet veroordeeld zijn als dader of medeplichtige wegens één van de misdrijven bedoeld in art. 5, $4, 1° tot 4° wapenwet.

- Niet het voorwerp zijn geweest van een beslissing die een behandeling in een ziekenhuis beveelt, zoals bedoeld in de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte.

- Niet geïnterneerd zijn geweest met toepassing van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschapij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele feiten.

- Niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met nog actuele redenen, van een vergunning tot het voorhanden hebben van of het dragen van een wapen.

- Een medisch attest voorleggen dat bevestigd dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor derden.

- Slagen voor een proef betreffende de kennis van de toepasselijke regelgeving en het hanteren van een vuurwapen, waarvan de modaliteiten worden bepaald door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit.

- Geen meerderjarig persoon samenwonend met de aanvrager verzet zich tegen de aanvraag.

- Een wettige reden opgeven voor de verwerving en het voorhanden hebben van het betrokken wapen en de munitie :

     - jacht en faunabeheer

     - sportief en recreatief schieten

     - opstart verzameling

     - deelname historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten

     - risico activiteit (strenge voorwaarden)

     - persoonlijke verdediging (zeer strenge voorwaarden)